Regulamin sklepu quincy.pl/sklep

Regulamin niniejszy określa zasady sprzedaży towarów Klientom zawierającym umowę kupna-sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego QUINCY-sklep znajdującego się pod adresem http://www.quincy.pl/sklep

1. Właścicielem i Administratorem sklepu jest QUINCY digital studio Andrzej Pośpiech.

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Pl. Niepodległości 2/3, 46-200 Kluczbork.
Zarejestrowana pod numerem NIP: 751-100-80-29, REGON: 531340822.

Kontakt do sklepu: sklep@quincy.pl ;
- tel. stacjonarny: +48 77 447 20 45,
- tel. kom. +48 501 473 739

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.

2. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://www.quincy.pl/sklep - zwany dalej Sprzedającym - prowadzi w ramach działalności gospodarczej sprzedaż internetową, na platformie handlowej w cenach brutto wyrażonych w złotych polskich (PLN).

3. Osoba składająca ofertę kupna - zwana dalej Kupującym - musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Zakłada się, że Kupujący przed dokonaniem zakupu zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zawierając umowę kupna-sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) poprzez użycie komendy zatwierdzającej zamówienie: "FINALIZUJ ZAMÓWIENIE" - akceptuje warunki tego regulaminu.

5. Kupujący zawierając umowę kupna-sprzedaży na odległość ze Sprzedającym wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) wyłącznie w celu realizacji zamówienia i jego dostawy. Administratorem danych osobowych jest: QUINCY digital studio Andrzej Pośpiech, Pl. Niepodległości 2/3, 46-200 Kluczbork. Dane nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane innym podmiotom lub przetwarzane dla innych celów. Każdej osobie przesyłającej wypełniony formularz przysługuje prawo wglądu do własnych danych i ich korekty, są to uprawnienia wynikające wprost z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

6. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, przeznaczone do sprzedaży w ramach działalności gospodarczej.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmian cen produktów bez uprzedzenia (dotyczy zarówno podwyżek jak i rabatów oraz promocji). Dla stron umowy kupna-sprzedaży obowiązują ceny, jakie podane były przy konkretnym produkcie , (ofercie) w chwili złożenia zamówienia.

8. Każdy produkt (grupa) wystawiony do sprzedaży przez Sprzedającego posiada jednoznaczne oznaczenie (nr ref. symbol lub nazwę), podaną jednostkę sprzedaży, zdjęcie i opis. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby obraz (fotografia) przedmiotu pokazanego w ofercie odzwierciedlał stan faktyczny. Zastrzega się jednak nieznaczne różnice kolorystyki produktu widocznej na prezentowanym obrazie ze względu na możliwości techniczne produkcji obrazu i wyświetlania na ekranie Kupującego.

9. Kupujący dokonuje zakupu w sklepie internetowym na stronie http://www.quincy.pl/sklep poprzez wybór produktów i określenie ich ilości a dodatkowo poprzez znajdujący się w "koszyku" formularz może podać dodatkowe informacje i uwagi do zamówienia (np. kolor, rozmiar, personalizacja- imiona i data) a następnie zatwierdza zakup przy pomocy komendy akceptującej wprowadzone informacje: "FINALIZUJ ZAMÓWIENIE".
W przypadku naklejek i zawieszek ze zdjęciem, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia na adres: sklep@quincy.pl dobrej jakości zdjęcia (lub zdjęć). Zwłoka Kupującego z dostarczeniem powyższych materiałów, przekłada się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, proporcjonalnie do zaistniałej zwłoki.

10. Kupujący po zatwierdzeniu zamówienia otrzymuje do wyboru formę płatności: przelew bankowy lub płatność on-line przez platformę płatniczą PAYU.

11. Po dokonaniu zamówienia, jeśli nie wybrano platności.pl,kupujący dokonuje zapłaty przelewem na podane konto bankowe sklepu w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

12. W przypadku wpłaty kwoty niższej niż należna, za produkty i koszt dostawy, realizacja zmówienia zostanie wstrzymana do chwili uzupełnienia brakującej należności (w terminie nieprzekraczalnym 7 dni roboczych).
Po upływie powyższego terminu zamówienie traktowane jest jako wadliwe, następuje jego anulowanie, przy jednoczesnym zwrocie pełnej kwoty wpłaconej przez Kupującego.

13. Nie ma możliwości zakupu z płatnością za pobraniem przy dostawie.

14. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

15. Kupujący decyduje o formie dostawy zaznaczając to w odpowiednim miejscu formularza.

16. Cena końcowa obejmuje wartość wybranych produktów i kosztów dostawy.
Istnieje możliwość indywidualizacji kosztów dostawy dla zamówień spoza terytorium Polski.

17. Wpisanie zerowej stawki za dostawę skutkować będzie uznaniem zamówienia jako wadliwe. (Patrz punkt nr 12 Regulaminu)

18. Istnieje możliwość korekty w dokonanym zamówieniu, tak w asortymencie jak i sposobie zapłaty, ale wymaga to kontaktu i współpracy ze Sprzedającym.

19. Całkowita rezygnacja z zamówienia jest możliwa wyłącznie przed rozpoczęciem prac projektowych dla danego zamówienia.

20. W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych tak z procesem zakupów jak i poszczególnych ofert, wszelkie uwagi dotyczące sposobu realizacji powinny być wpisane w polu tekstowym "Dodatkowe informacje i uwagi do zamówienia:".

21. System automatycznie generuje i wysyła do Kupującego i Sprzedającego wiadomości e-mail o zawarciu umowy kupna-sprzedaży. Kupujący otrzymuje wiadomość o wartości zakupionych towarów wraz z kosztami przesyłki oraz numer konta bankowego do wpłaty.

22. Aby dokonać zapłaty poprzez PAYU , które pozwalają na dokonanie przelewów bezpośrednio z własnego banku lub kartą kredytową, należy po zatwierdzeniu zamówienia od razu skorzystać z przycisku "zapłać poprzez PAYU"

23. Sprzedający może wprowadzać promocje na koszty dostawy np. w postaci odstąpienia od opłaty za dostawę do Kupującego, gdy wartość zamówienia osiągnie określoną kwotę.

24. W przypadku przeszkód do pełnej realizacji zamówienia, Sprzedający niezwłocznie zawiadamia o tym Kupującego. Kupujący decyduje wówczas ostatecznie o wyborze przedstawionych wariantów realizacji zamówienia.

25. Koszty wynikłe z niepoprawnego wpisania danych adresowych przy składaniu zamówienia pokrywa Kupujący. Zaleca się, aby faktycznym odbiorcą przesyłki była osoba wskazana przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Poczta Polska i kurier może na podstawie własnych regulaminów usług odmówić wydania przesyłki osobie niewykazanej, jako adresat.

26. W przypadkach wątpliwości, co do wyraźnie niepoprawnych danych tele-adresowych lub niepoprawności zamówienia Sprzedający zwróci się do Kupującego o ich wyjaśnienie (e-mail, telefon). Brak odpowiedzi Kupującego przez okres do 7 dni na pierwsze zapytanie o wyjaśnienia, oznacza odstąpienie Kupującego od umowy. Zwroty dokonanych płatności w takich przypadkach odbywają się w uzgodniony przez strony sposób, uwzględniając koszty poniesione przez Sprzedającego.

27. Sklep quincy.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność klienta.

28. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy spowodowane wadliwą pracą firm transportowych.

29. Termin realizacji standardowego zamówienia wynosi od 7 do 21 dni roboczych a realizacja ekspresowa (opcja płatna dodatkowo) wykonywana jest w pierwszej kolejności i w czasie 1-3 dni roboczych.
Termin realizacji liczy się od chwili akceptacji projektu przez kupującego oraz dokonania zapłaty.

30. Sprzedawane przez sklep produkty podlegają rękojmi na wady fizyczne i ilościowe.

31. W związku z charakterem oferowanych produktów, czyli personalizacją (imiona i data), nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru. Od momentu wykonania projektu wyrób staje się własnością kupującego, za który ma obowiązek zapłaty. Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: "świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą", art. 10).

32. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych (ewidentne niedoskonałości lub wady produktu), Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o tym fakcie w terminie 7 dni, pisząc na adres: sklep@quincy.pl, a sprzedający w ciągu 14 dni uzupełni brakujący asortyment.

33. Reklamacje składane przez Kupującego rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy.

34. Reklamowane towary podlegają wymianie na wolne od wad.

35. Sprzedawca odmówi przyjęcia paczki ze zwracanymi artykułami, która nie była wcześniej zgłoszona i uzgodniona między stronami. Nie przyjmuje się paczek "za pobraniem" ze zwracanym towarem, a koszt zwrotnego odesłania do nadawcy (tu: Kupującego) po odmowie przyjęcia przez Sprzedającego pokrywa Kupujący.

36. Przelew należności za zwrócony do Sprzedającego towar, jeśli takie będą uzgodnienia nastąpi – ze względów technicznych - do 5 dni roboczych na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

37. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.

38. W przypadkach nieujętych w regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy:
- Kodeksu Cywilnego,
- Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego,
- Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
- ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

39. W przypadkach spornych do rozstrzygnięć procesowych właściwym jest polski sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

40. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie quincy.pl/sklep.
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

41. Zawartość strony internetowej http://www.quincy.pl/sklep i http://www.quincy.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu Online oraz treści w nim zawartych należą do firmy QUINCY digital studio Andrzej Pośpiech. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu QUINCY-sklep. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://www.quincy.pl/sklep i http://www.quincy.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

42. Regulamin wchodzi w życie 18 lipca 2011 r.

zgadzam się
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, logowania oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.